Kiedy firma jest vatowcem?

Przed założeniem działalności gospodarczej należy dokładnie przemyśleć wszystkie z tym związane aspekty. Podstawowe sprawy wymagające określenia w trakcie dokonywania wpisu do CEIDG czy też rejestracji spółki dotyczą spraw podatkowych. Zgłaszająca osoba może już na etapie początkowym określić formę opodatkowania. Polski ustawodawca dał podatnikowi możliwość wyboru formy opodatkowania. Dowolność również ma każdy w kwestii wyboru zostać podatnikiem VAT czy skorzystać ze zwolnienia.

Co to jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług PTU potocznie nazywany jest podatkiem VAT. Najprościej całość ujmując jest to podatek od wartości dodanej. Tłumacząc to w prosty sposób, wyjdźmy od producenta. Producent wytwarzając towar określa jego wartość początkową doliczając do niej odpowiednio procentowo określony podatek VAT. Każde następne ogniwo występujące po drodze do odbiorcy końcowego dolicza swoja marżę podwyższając tym samym cenę. Do każdej ustalonej ceny doliczany jest podatek VAT, którego wartość rośnie wraz ze zmieniającą się ceną. W efekcie końcowym odbiorca finalny płaci za towar, produkt, usługę cenę zawierająca podatek VAT.
Jeśli wrócimy do początku drogi towaru, produktu itp. to na każdym szczeblu drogi poszczególni uczestnicy cyklu zobowiązani są do zapłacenia podatku VAT stanowiącego różnicę pomiędzy wartością podatku w cenie zakupu, a wartością podatku w cenie sprzedaży.
Ten rodzaj sprzedaży wymaga prowadzenia oddzielnego zapisu księgowego rozgraniczającego zakup na wartość netto, jako cenę bez podatku VAT oraz wartość podatku VAT będącego zapisem procentowej wartości podatku obliczonego od wartości netto towaru. W praktyce jest to mniej skomplikowane niż sposób wyjaśnienia całego procederu.
Prowadząc rejestry zakupów i sprzedaży księgowy na podstawie sumarycznego zestawienia wszystkich zaistniałych transakcji wylicza jaką wysokość podatku VAT ma zapłacić przedsiębiorca.

Terminy dotyczące podatku VAT.

Podobnie jak zaliczki na podatek dochodowy również podatek VAT należy rozliczyć w określonym terminie. Są dwie opcje dotyczące rozliczenia:

  • pierwsza zakłada rozliczenie miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca po poprzednim miesiącu
  • druga dopuszcza rozliczenie kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca po zakończonym kwartale.

Wybór jak będzie rozliczał się podatnik jest dobrowolny dla każdego.
Należy przy tym pamiętać, że podatek VAT jest bezwzględnie wymagany i należy do jego rozliczenia podchodzić z niezwykłą starannością i skrupulatnością w określonych terminach.

Czy zgłoszenie do VAT jest konieczne?

Nie, każdy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie nie dotyczy niektórych działów gospodarki gdzie od samego początku przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia rozliczeń podatku VAT. Czy dana branża podlega obowiązkowi czy nie można zweryfikować w momencie dokonywania rejestracji przedsiębiorstwa.

Kiedy podatek VAT staje się obowiązkowy?

Każdy kto wybierze zwolnienie może z niego w każdej chwili zrezygnować i przejść na VAT. Jeśli w zgłoszeniu początkowym do urzędu skarbowego wybrano zwolnienie z VAT z chwilą przejścia na ta formę rozliczenia, należy poinformować o tym właściwy urząd skarbowy.
Z mocy prawa podmiot gospodarczy staje się płatnikiem podatku VAT kiedy obroty firmy w danym momencie przekraczają 200 000 zł.


Pospay ONLINE – dla Twojego biznesu. Sprawdź: https://pospay.com.pl/


Korzyści związane ze zwolnieniem z podatku VAT.

Podstawową korzyścią jest zdecydowanie prostsza księgowość. Nowo powstałe małe firmy czy zakłady usługowe dzięki ustawowemu zwolnieniu z VAT mogą ograniczyć w ten sposób koszty prowadzenia działalności. Jeśli nie jest się podatnikiem VAT nie grozi kontrola z urzędu skarbowego dotycząca tego podatku.
Nie będąc płatnikiem VAT można swobodnie uczestniczyć w życiu gospodarczym bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Dodaj komentarz