Prawo pracy – zmiany w 2019

Od 2019 roku nastąpiły bardzo ważne zmiany w Kodeksie Pracy, dotyczą one jednakowo świadectw pracy, szczególnych uprawnień członków rodziny, dyskryminacji oraz mobbingu, a także przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Jakie zmiany nastąpiły?

Od 2019 roku wzrosły prawa pracowników w zakresie dyskryminacji oraz mobbingu. Każde nierówne traktowanie pracownika, które nie można będzie uzasadnić obiektywnymi przyczynami może zostać uznane za przejaw dyskryminacji. Zgodnie z Art 11 paragraf 3, jakakolwiek dyskryminacja pośrednia lub bezpośrednia, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, rasę czy orientację seksualną lub wyznanie jest niedopuszczalna.

Pracownicy powinni być równo traktowani niezależnie czy są zatrudnieni na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

W wyniku nowelizacji przepisów pracownik będzie mógł oskarżyć swojego pracownika o mobbing i żądać od niego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Szczególne uprawnienia dla członków rodziny.

Kolejną istotną zmianą w przepisach jest poszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania np. z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego o pracownika innego niż pracownik- matka lub ojciec.

W myśl nowelizacji art. 163 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.”

W przypadku zgonu matki lub jej pobytu w szpitalu z uprawnienia do urlopu skorzystać będzie mogła na przykład babcia, lub dziadek wnuka.

Pracodawca ponadto nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez innego członka najbliższej rodziny, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

Zmiany w świadectwie pracy

Gdy pracownik dopatrzy się błędów w świadectwie pracy, może wystąpić o jego sprostowanie. Do 6 września 2019 r. ma na to 7 dni. Od 7 września termin ten wydłużył się do 14 dni. Wydanie świadectwa pracy pracownikowi może nastąpić w ciągu 7 dni, dotychczas był to termin niezwłoczny.

Wszelkie te zmiany weszły w życie 7 września 2019 roku i obowiązują w całej Polsce.

Dodaj komentarz