Jakie są opcje leasingu?

Leasing jest jedną z form stosunku cywilnoprawnego pomiędzy dwoma podmiotami. Cała operacja polega na przekazaniu przez leasingodawcę, określonego przedmiotu w użytkowanie leasingobiorcy. Takie działanie wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy zwanej umową leasingową, w której zawarte są wszystkie aspekty transakcji.

Opcja leasingowa

Jest to zapis w umowie leasingowej, który określa warunki przejęcia przedmiotu podlegającego leasingowi. W odniesieniu do różnych rodzajów leasingów może przybierać różne formy.
Każda umowa leasingowa jasno określa co się dzieje z przedmiotem leasingu w momencie zakończenia umowy.

Rodzaje leasingów

  • Leasing operacyjny

Jest to umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami na mocy, której jedna strona przekazuje drugiej wskazany przedmiot w użytkowanie. Czas trwania określony jest w umowie leasingowej, zazwyczaj krótszy od realnego normatywnego zużycia przedmiotu, podlegającego leasingowi.

Umowa sporządzana jest przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy. Za cały czas trwania umowy wyznacza się miesięczne opłaty, wnoszone przez leasingobiorcę. Z chwilą zakończenia umowy, leasingodawca ma prawo do przejęcia przedmiotu podlegającego umowie, zgodnie z zapisami umowy, lub oddać przedmiot leasingodawcy, bez ponoszenia kosztów.

  • Leasing finansowy

Leasing finansowy podlega podobnym uwarunkowaniom do leasingu operacyjnego. Podstawowa różnica polega na tym, że z chwilą zawarcia umowy przedmiot leasingu przechodzi jako prawo własności na leasingobiorcę. Pozwala to na wpisanie przedmiotu do swoich środków trwałych i dokonywaniu odpisu amortyzacyjnego, jeżeli taki przysługuje.
W leasingu finansowym podatek VAT należny za leasingowany przedmiot podlega opłaceniu w całości na początku umowy.

  • Leasing zwrotny

Specyficzna forma leasingu polegająca głównie na pozyskaniu środków finansowych poprawiających i podnoszących kapitał firmy.

Cały proces polega na oddaniu za gotówkę firmie leasingowej przedmiotu, a następnie pozyskaniu tego przedmiotu w leasing. W ten sposób przedmiot leasingu jest cały czas w tych samych rękach. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może zostać wykupiony i pozostać w rękach leasingobiorcy, jeśli tak stanowi umowa.

  • Leasing konsumencki

Forma umowy leasingowej zawieranej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz